Generalforsamling 2016

Hermed indkaldes til:

Ordinær Generalforsamling 2016.

I KFUM’s Tennisklub onsdag d. 24.februar 2016 kl. 19.00 i ”Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Dagsorden:
A. Valg af dirigent.

B. Formandens beretning.

C. Fremlæggelse af regnskab 2015 til godkendelse (bilag 2).

D. Behandling af indkomne forslag.
1. Bestyrelsen foreslår ændringer til ”Love for KFUMs Tennisklub” (se nedenstående) med udgangspunkt i bilag 1 ”Forslag til ny organisationsstruktur”.

E. Valg af bestyrelse.
1. Valg af formand (Andreas Hansen ikke villig til genvalg).
2. Valg af sekretær (Peter Poulsen ikke til genvalg – sekretærposten udgår ved vedtagelse af D.1.).
3. Valg af menigt medlem (Karin Nielsen villig til genvalg).

F. Valg af udvalgsmedlemmer (ændres til valg af repræsentanter ved vedtagelse af D1.).
1. Valg til aktivitetsudvalg.
2. Valg til seniorudvalg.
3. Valg til juniorudvalg.
4. Valg til kommunikationsudvalg.

G. Valg af revisor. (Peter Arildsen villig til genvalg).

H. Eventuelt.

Ad. D 1.: Der foreslås ændret følgende ændringer
§ 8 Bestyrelsen stk. 1.
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem samt formændene for senior-, aktivitets-, ungdoms- og kommunikationsudvalgene.
Ændres til
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af: Formand, kasserer og et menigt medlem samt en forældrerepræsentant, en medlemsrepræsentant og en spillerrepræsentant.

§ 9 Udvalg
Stk.1. Der nedsættes følgende udvalg: Senior-, aktivitets-, ungdoms- og kommunikationsudvalg.
Hvert udvalg vælger en formand, som indtræder i bestyrelsen.
Stk.2 Udvalgene består af formand og et eller flere medlemmer.
Stk. 3. Udvalgene foretager selv den indbyrdes fordeling af opgaverne.
Ændres til
§ 9 Repræsentanter
Stk. 1. Der nedsættes følgende repræsentantskaber: Forældre-, spiller-, og medlemsrepræsentant. Repræsentanterne indtræder i bestyrelsen.

§ 10 Tegningsret stk. 1
Klubben forpligtes ved underskrift af formanden/næstformanden og kasserer i forening.
Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog en generalforsamlingsbeslutning.
Den overstregede tekst udgår

§11 Ordinær generalforsamling stk. 4
Dagsordenen skal indeholde følgende:
a. Valg af dirigent.
b. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
c. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
d. Behandling af indkomne forslag.
e. Nyvalg efter afgående bestyrelsesmedlemmer.
f. Valg af udvalgsmedlemmer.
g. Valg af revisor.
h. Eventuelt.
f. ændres til
f. Valg af repræsentanter.

§11 Ordinær generalforsamling stk. 5
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må enten være stillet af bestyrelsen eller af et medlem og være formanden eller næstformanden skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.
Den overstregede tekst udgår

§ 14 Adgang – stemmeret – valgbarhed stk. 4.
Følgende bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen:
Det lige år vælges formand, sekretær og menigt medlem;
Det ulige år vælges næstformand og kasserer.
Den overstregede tekst udgår

§ 14 Adgang – stemmeret – valgbarhed stk. 5
Repræsentanter vælges for 1 år ad gangen
Den angivne tekst tilføjes

§15 Beslutningsdygtighed og afstemningsregler stk. 4
I tilfælde af stemmelighed ved valg til bestyrelse og udvalg foretages omvalg mellem de pågældende. Opnås der herved ingen afgørelse, foretages lodtrækning.
Ændres til
I tilfælde af stemmelighed ved valg til bestyrelse og repræsentanter foretages omvalg mellem de pågældende. Opnås der herved ingen afgørelse, foretages lodtrækning.

§ 16 Supplering
Afgår et af generalforsamlingen valgt bestyrelsesmedlem eller udvalgsmedlem i årets løb, supplerer bestyrelsen eller udvalgene sig selv.
Ændres til
Afgår et af generalforsamlingen valgt bestyrelsesmedlem eller en repræsentant i årets løb, supplerer bestyrelsen eller repræsentanterne sig selv.

§ 19 Regnskab og revision
Årsregnskabet, der revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor og den af KFUM Centralforeningens bestyrelse udpegede revisor, skal være forelagt klubbens bestyrelse i revideret stand senest 14 dage før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.
Regnskabet skal være underskrevet af formanden og kassereren.
Den overstregede tekst udgår

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må enten være stillet af bestyrelsen eller af et medlem og være formanden eller næstformanden skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bilag:
Indkaldelse
Bilag1 Forslag til ny Organisationsstruktur
Bilag2 Regnskab 2015

Bestyrelsen, København, februar 2016.