Generalforsamling Centralforeningen 2018

MANDAG d. 19.marts 2018 kl. 19.00 i HUSET, Nøkkerosevej 25, 2400 NV

Hermed indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling i KFUM Centralforeningen, der afholdes som ovenfor anført, og med følgende dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2017 til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastlæggelse af det årlige medlemskontingent for seniorer (o. 18 år)
Fastlæggelse af det årlige administrationsbidrag for afdelingernes Ungdomsmedlemmer mellem 13 og 18 år.

6. Forelæggelse af foreningens budget for året 2018 til godkendelse

7. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen:- i ulige årstal: Formand (p.t. Henrik Persson)
– i lige årstal: Næstformand (p.t. Rene Thor Olsen)
– i lige årstal: Hovedkasserer (p.t. Jens Risum)
– i ulige årstal: 2 (to) medlemmer (p.t. Flemming Gutheil og Karin Nielsen)
– i lige årstal: 1 (et) medlem (p.t. Thomas Sørensen)

8. Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen.
Hvert år vælges 2 suppleanter, en 1. suppleant og en 2. suppleant. h.h.v. Bjørn Danielsen og Vagn Christensen

9. Valg af foreningens revisor.(p.t. Grant Thornton, statsautoriseret Revisionspartnerselskab)

10. Eventuelt.

Ad. Pkt. 4: behandling af indkomne forslag: gøres opmærksom på, at sådanne eventuelle forslag skal være stillet senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse (altså senest den 9. marts 2018) – og skal enten stilles af en afdelingsbestyrelse, eller af mindst 10 stemmeberettigede enkeltmedlemmer.

Forslagene vil blive bekendtgjort ved opslag i klubhuset senest 5 dage før generalforsamlingen.

Ad. Pkt. 7: Valg:
På valg i 2018 er følgende:
Næstformand:p.t. Rene Thor Olsen (villig til genvalg)
Hovedkasserer: p.t. Jens Risum (villig til genvalg)
Menige medlemmer: p.t. Thomas Sørensen (villig til genvalg)

Ad. Pkt. 8: Valg:
1.suppleant: Bjørn Danielsen (villig til genvalg)
2.suppleant: Vagn Christensen (villig til genvalg)