Diskussion om bestyrelsens disposition af gebyr til Centralforeningen

KFUM Tennis betaler hvert år et bidrag til Centralforeningen for KFUM-anlægget på ca. 50.000 kr.
Centralforeningen består af repræsentanter for klubberne på anlægget.

I 2018, 2019 og 2020 har Centralforeningen valgt at lade klubberne beholde gebyret, fordi Centralforeningen ikke har behov for midlerne.

I 2019 har bestyrelsen for KFUM Tennis valgt at disponere over gebyret på den måde, at pengene indgår i opsparingen til byggeriet en ny hal.
De andre klubber har på samme måde disponeret pengene som en del af klubbernes aktiviteter.

På generalforsamlingen i KFUM tennis 2019 rejste et medlem spørgsmålet, om klubben kunne beholde gebyret – eller om pengene skulle tilbagebetales til medlemmerne.
Argumentet var, at en del af medlemmernes gebyr er afsat til bidrag til Centralforeningen, og at KFUM tennis ikke kan disponere over pengene.
Medlemmet mente altså, at KFUM Tennis skulle returnere de 50.000 kr. til medlemmerne.

Bestyrelsen har diskuteret sagen på sit sidste bestyrelsesmøde og valgt at fastholde sin disposition af gebyret med følgende argumentation:

 • Beslutningen om at anvende gebyret til opsparing til halanlæg indgik i budget for 2019, som er udsendt til alle medlemmer. På det lovligt indkaldte budgetmøde i november 2018 mødte ingen medlemmer op. Budgettet blev derfor erklæret vedtaget i sin fremlagte form.
 • Kontingentet i KFUM Tennis er en samlet betaling til KFUM Tennis, heraf går en del pengene jf. vedtægterne til Centralforeningen, men man kan ikke fravælge at betale til Centralforeningen og dermed reducere sit gebyr.
  I 2019 har Centralforeningen besluttet, at de ikke ønsker betaling fra klubberne på anlægget, som frit må disponere over pengene.
  Men Centralforeningen har ikke opsagt aftalen om et fast årligt gebyr.
  Derfor har både fodbold, håndbold og tennis valgt at bruge pengene til klubbernes aktiviteter.
  Den disposition ligger i forlængelse af Centralforeningens ide med at frigive midlerne.
  Centralforeningens beslutning blev bekræftet igen på et hovedbestyrelsesmøde i Centralforeningen i marts, hvor alle klubber var enige om at disponere, som omtalt.
 • Beslutningen om at anvende gebyret til halprojektet fremgår af KFUM tennis hjemmeside under kontingent.

Bestyrelsen fastholder altså sin disposition af Centralforeningens gebyr i 2019 i lighed med de andre klubber i KFUM Emdrup.

Men eftersom der har været diskussion af anvendelsen af pengene, vil dispositionen af gebyret være et særligt punkt på til godkendelse i KFUM Tennis budgettet i 2020.